top of page
  • Obrázek autoraenebiresk

Zásady montáže vonkajších otvorových konštrukcií do stavby


1. Pred zameraním otvoru je treba určiť:

- materiál rámového profilu otvorovej konštrukcie; - systém uzavretia pripojovacej škáry a tesniaci materiál; - materiál obvodovej konštrukcie, do ktorej sa bude otvorová konštrukcia kotviť.

2. Pri obhliadke je treba určiť: - typ ostenia a nadpražia (rovné, zalomené); - spôsob kotvenia (STN 73 3134, čl. 3.4).

3. Zameranie otvoru a) Rovné ostenie - Šírka pripojovacej škáry medzi rámom a ostením, resp. nadpražím je 10 - 30 mm (šírka škáry sa určí podľa tab. 1, STN 73 3134). b) Zalomené ostenie - Šírka pripojovacej škáry medzi rámom a vnútorným ostením, resp. nadpražím je 1O- 20 mm (šírka škáry sa určí podľa tab. 1, STN 73 3134 ). V prípade zalomenia viac ako 20 mm treba použit' rozširovací profil rámu otvorovej konštrukcie tak, aby hrúbka tepelnej izolácie zateplenia mohla byť minimálne 30 mm (hrúbka dodatočného zateplenia min. 35 mm).

4. Príprava otvoru

Postupovať podľa STN 73 3134, čl. 3.4

a) Pri zateplenom ostení a nadpraží (pri obnove domu)

Po obvode okenného rámu prerezať (oddeliť od ostenia a nadpražia) výplň škáry styku tepelnoizolačného systému s okenným rámom (APU lišta, resp. zatmelená škára styku).

b) Odstránenie pôvodnej otvorovej konštrukcie (pri obnove domu)

Podklad z mäkkého materiálu (napr. pórobetón) - rozrezať rám otvorovej konštrukcie v polovici rozpätia (ostenia, nadpražia, parapetu) a pri páčení rámu použiť roznášaciu podložku proti deštrukcii podkladu (vylomené hrany, vylomené zalomenia ostenia, resp. nadpražia).

c) Oprava styčnej plochy otvoru Stykovú plochu očistiť od uvoľnených častí omietky, starých tepelnoizolačných materiálov (povrazcov). V prípade značného poškodenia pri búracích prácach a po odstránení klinov treba použit' rýchlotuhnúcu maltu.

5. Kotvenie otvorov ej konštrukcie (STN 73 3134, čl. 3.4)

Materiál, rozmery a správne umiestnenie nosných a dištančných podložiek musí zodpovedať STN 73 3134, čl. 3.4, obrázok č. 1.

6. Zhotovenie pripojovacej škáry (STN 73 3134, čl. 4)

V konštrukcii styku otvorovej konštrukcie s obvodovou stenou sa rozlišujú tri základné zóny: a) vonkajšie uzavretie styku; b) tepelnoizolačná výplň styku (nizkoexpanzná PU pena, minerálna vlna, integrovaná komprimovaná páska alebo fólia); c) vnútorné uzavretie styku.

Pred aplikáciou uzavretia škáry treba stykovú plochu škáry po jej oprave (odstavec 4.c) a podľa zvoleného systému tesnenia napenetrovať (STN 73 3134, čl. 4.2). Postup platí najmä pri obnove budovy. Nalepenie a tvarovanie tesniacej fólie alebo pásky (ak sa predpisuje) musí zabezpečiť funkčnosť zhotovenej pripojovacej škáry a požiadavky podl'a STN 73 3134, čl. 4.4 a 4.5. Ukončenie pripojovacej škáry pod parapetnými plechmi musí byť v súlade s STN 73 3134, obr. 1 O.

a) Vonkajšie uzavretie styku: (STN 73 3134, tab. 7 a obr. 8) - pred dodatočným zatepl'ovaním - uzavretie škáry musí byť riešené ako paropriepustné, ale zároveň vodonepriepustné. Môžu sa použiť materiály podľa čl. 3.5.3 až 3.5.5 a čl. 3.6 STN 73 3134. Odporúča sa pri zhotovení zateplenia alebo omietky použiť ukončujúcu omietkovú lištu (APU lišta); - po dodatočnom zatepl'ovaní - oprava obnaženej styčnej plochy tepelnoizolačného systému ostenia a nadpražia (výstužnou maltou) a následne zhotovenie tesnenia podl'a STN 73 3134, tab. 7 a obr. 8.

b) Tepelnoizolačná výplň škáry: Aplikuje sa vypenenie nízkoexpanznou PU penou. Pred vypenením škáry v prípade osadeného vonkajšieho tesniaceho systému (podľa bodu a)) a nedokončeného zateplenia, resp. povrchovej úpravy, treba nízkoexpanznú PU penu naniesť tak, aby z vnútornej strany nepresahovala rám otvorovej konštrukcie a nevytláčala zabudované vonkajšie tesnenie.

c) Vnútorné uzavretie styku: (STN 73 3134, obr. 9) - uzavretie škáry sa musí riešiť ako paronepriepustné, - osadenie vnútornej parapetnej dosky.


414 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page